دارایی ثابت پندار سیستم

نرم افزار دارایی ثابت پندار سیستم

با کمک نرم افزار دارایی ثابت پندار سیستم می توانید اموال ودارایی های خود را ثبت نموده و محاسبه استهلاک و صدور سند آن را بر عهده ما بگذارید.

خصوصیات دارایی ثابت پندار سیستم

 • معرفی گروه های دارایی
 • معرفی واحد های استقرار
 • معرفی پرسنل تحویل گیرنده
 • ثبت کارت اموال
 • ثبت هزینه های اساسی
 • ثبت جابجایی اموال
 • ثبت فروش و اسقاط و برکناری اموال
 • صدور سند استهلاک
 • گزارش جدول استهلاک
 • گزارش اموال تحویلی به واحدها و پرسنل
 • لیست اموال
 • لیست جابجایی اموال
 • لیست هزینه های اساسی
 • گزارش ریز استهلاک اموال
 • و …